top of page

SUOMEN PERINNENAHKURIT RY – FINLANDS TRADITIONELLA GARVARE RF

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja edistää omalla toiminnallaan yhdistyksen toiminta-ajatusta (kts. etusivu).

 

Varsinaiseksi jäseneksi pyrkivä toimittaa hallitukselle yhdistyksen vuosikokouksessa hyväksytyn jäsenhakemuksen liitteineen, jonka perusteella hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä.

 

Liittymismaksu on 20€ ja vuotuinen jäsenmaksu on 30€.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Hakemuslomake on liitteenä. Hakemus liitteineen lähetetään yhdistyksen puheenjohtajalle Reija Rantaselle osoitteeseen Mirjantie 7, 25470 Kisko.

 

Kannatusjäsenhakemuksen voi lähettää myös sähköpostitse, koska siihen ei tarvita liitteitä. 

SUOMEN PERINNENAHKURIT RY – FINLANDS TRADITIONELLA GARVARE RF

Till ordinarie medlem i föreningen kan godkännas en person som godkänner föreningens syfte och som genom sin egen verksamhet främjar föreningens verksamhetsidé.

 

Den som önskar bli ordinarie medlem skall tillställa styrelsen en vid föreningens årsmöte godkänd ansökan om medlemskap jämte bilagor, på basis av vilken styrelsen fattar beslut om godkännande av medlemskapet.

 

Anslutningsavgiften är 20€ och den årliga medlemsavgiften 30€.

Såsom understödande medlem i föreningen kan godkännas en privatperson eller sammanslutning med rättsförmåga som vill stödja föreningens syfte och verksamhet. 

Blanketten för ansökan finns som bilaga. Ansökan skall sändas till föreningens ordförande Reija Rantanen, adress Mirjantie 7, 25470 Kisko.

Blanketten för ansökan till understödande medlem kan skickas också via email, för det behöver ingen bilaga.

bottom of page